·  TEL. 972 154 383 · EMAIL b7006851@xtec.cat
 · 

Matriculació Postobligatoris

Matriculació al Cicle Formatiu de Grau Superior d'Ensenyament i Animació Sòcioesportiva


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

Existeixen dues possibilitats

 1. Presentar sol·licitud al registre electrònic a través del web d'Ensenyament.

  Requereix identificació IdCat Mòbil i número d'identificació de l'alumne. El tràmit acaba amb l'enviament del formulari i NO s'ha de presentar cap còpia al centre ni documentació identificativa. En casos que no es pugui recuperar la nota o validar els criteris al·legats, cal presentar documentació acreditativa en el centre demanat en primera opció.
 1. La sol·licitud de preinscripció s'ha d'omplir i enviar telemàticament, des de casa, a través del web del Dept. d'Ensenyament. Un cop emplenada i enviada la sol·licitud cal:
  1. Imprimir-la
  2. Signar-la
  3. Presentar-la amb tota la documentació que s'especifica a continuació (originals i còpies) únicament en el centre demanat en primera opció

(el centre facilitarà mitjans informàtics a persones que no puguin fer-ho amb mitjans propis)

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA QUE CAL PRESENTAR

 • Original i fotocòpia DNI / NIE / Tarja de residència
 • Original i fotocòpia TSI (Tarja Sanitària Individual)

DOCUMENTACIÓ A EFECTES DE BAREMACIÓ QUE CAL PRESENTAR

 • Certificat de la prova d'accés
 • Certificat nota mitjana Batxillerat
 • Certificat nota mitjana Cicle Formatiu de Grau Mitjà
 • Certificat nota mitja d'altres estudis que hi donin accés (BUP, COU, FP2)

(Es pot acreditar documentalment la qualificació obtinguda fins el 3 de juliol)

TERMINIS

Del Del 29 de maig al 7 de juny (termini per presentar la documentació fins l'11 de juny)

 • LListes amb puntuació provisional: 27 de juny
 • Reclamació puntuacions: 28 de juny al 3 de juliol
 • LListes un cop resoltes reclamacions: 5 de juliol
 • Llistes amb puntuació definitiva: 10 de juliol
 • Llistes d'alumnat admès i llista d'espera: 17 de juliol
 • Matrícula: Del 18 al 23 de juliol

ASSIGNACIÓ DE PLACES

Les peticions peticions s'ordenen, dins de cada via, d'acord amb la qualificació mitjana dels estudis o de la prova que permeten l'accés al cicle :
                                                     

 • 60% de les places: via de Batxillerat o estudis equivalents (BUP, COU).  Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries pel cicle
 • 20% de les places: via de Títol de Tècnic de Formació Professional (CFGM). S'estableixen les prioritats següents:
  • 1a: CFGM de la mateixa família professional + CAS amb optatives prioritàries
  • 2a: CFGM  d'altra família professional + CAS amb optatives prioritàries
  • 3a: CFGM de la mateixa família professional + CAS amb optatives no prioritàries
  • 4a: CFGM d'altra família professional + CAS amb optatives no prioritàries
  • 5a: CFGM + formació per a les proves d'accés o curs de preparació per a les proves (centre formació d'adults – CFA)
  • 6a: CFGM d'una família professional afí (veure quadre famílies-opcions)
  • 7a: CFGM d'una família professional no afí

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen d'acord amb la qualificació obtinguda al cicle formatiu de grau mitjà

 • 20% de les places: via Prova d'Accés o altres titulacions

Si per alguna via no s'ocupen totes les places reservades que li corresponen, les vacants es repartiran a la resta de vies de forma proporcional.
Consulta les opcions d'accés a cicles de GS en funció de la família o cicle del títol de tècnic al·legat per a l'accés
Opcions families

ACCÈS A LA SOL·LICITUD

 

GESTIÓ DE VACANTS:

 • El dia 23 de juliol a la tarda es publicarà al web i taulells del centre la llista de vacants per cada ensenyament i el lloc i hora de l'acte públic d'adjudicació de les vacants que es celebrarà el dia 24 de juliol.
 • El dia 24 de juliol es procedirà a adjudicar les places vacants per ordre de barem, per la qual cosa será necessària la compareixença de la persona interessada o persona en qui delegui, en el lloc i hora especificats el dia 23 de juliol.
 • Les persones que no acudeixin a l'acte d'adjudicació de vacants perdran qualsevol dret a reserva de plaça.